Umowa dotycząca udziału w kursie

Umowa dotycząca udziału w kursie ………………………

W dniu  ……………………… w …………………..

pomiędzy Panią/Panem…………………….., zamieszkałą…………………………………….., nr PESEL……………………………………………….(wymagany przy płatności w ratach)
a

Magdaleną Kostrzewską „Maszyna do Pisania” z siedzibą przy ulicy Zbożowej 15/47 , 87-100  Toruń,

numer NIP: 764 179 43 45, reprezentowaną przez Magdalenę Kostrzewską – właścicielkę

zwaną w treści umowy „Zleceniobiorcą”, zawarto umowę następującej treści:

 • 1

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

 1. Zorganizowania kursu …………………………., zwanym w treści umowy „Kursem” od dnia ………………………..
 2. Starannego wykonania powierzonego mu zlecenia, z dbałością o poprawność merytoryczną.

 

OŚWIADCZENIA STRON

 • 2

Zleceniobiorca oświadcza, że:

 1. Przedmiot niniejszej umowy będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych;
 2. Materiały udostępnione w trakcie Kursu są jedynie pomocą naukową dla uczestników Kursu. Pozostają własnością firmy Magdalena Kostrzewska „Maszyna do Pisania” i nie mogą być publicznie wykorzystywane bez zgody Zleceniobiorcy;
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przekazanych w czasie trwania kursu przez Zleceniodawcę pomysłów na powieść oraz innych form literackich możliwych do opublikowania.

 

WYNAGRODZENIE

 • 3
 1. Z tytułu wykonania zlecenia określonego w § 1, Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia Zleceniobiorcy wynagrodzenia w kwocie …………………złotych brutto (słownie:………………………………………..)
 2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na konto nr, 35 1950 0001 2006 0797 6429 0002 przy czym koszty prowizji bankowych pokryje Zleceniodawca.
 3. Należności określone w ust. 1 w całości zaspokajają wszelkie roszczenia w zakresie wynagrodzenia Zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

 • 4
 1. Zleceniodawca ma prawo do rezygnacji z kursu w terminie 14 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Nie musi podawać powodu rezygnacji. Zleceniobiorca jest w tym przypadku zobligowany do zwrócenia należności.
 2. Nieobecność na zajęciach lub rezygnacja w trakcie trwania kursu, nie zwalnia Zleceniodawcy od uiszczenia pełnej opłaty za kurs, zgodnie z  § 3, ust.1.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

 • 5
 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji Kursu według wskazań z § 1
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić:
 3. Miejsce realizacji Kursu;
 4. Salę wykładową wyposażoną w sprzęt, materiały i inne rzeczy niezbędne do należytej realizacji przedmiotu zamówienia;
 5. Przeprowadzenie ………..spotkań z 15.minutową przerwą
 6. W przypadku kursów online Zleceniobiorca jest zobowiązany przesłać Zleceniodawcy ID, hasło oraz link do spotkania, uprawniające Zleceniodawcę do uczestnictwa w zajęciach online.

 

POZOSTAŁE USTALENIA UMOWY

 • 1

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • 3

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

 

 • 4

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

ZLECENIOBIORCA                                                                                                                                                                                                                                       ZLECENIODAWCA

 

Zleceniodawca  powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wywiązania się przez Zleceniobiorcę z zadań określonych w umowie oraz na okres świadczenia usług z niej wynikających, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z przepisami oraz do zachowania wymaganej staranności w zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych zgodnie z przepisami regulacji unijnych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

 Zleceniobiorca zobowiązuje się do spełnienia wymagań zapisów regulacji unijnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tzw. Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka,  z zagwarantowanym prawem Zleceniodawcy do rozliczalności tego obowiązku wobec Zleceniobiorcy

 Zleceniobiorca odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym ich właściwą ochronę, przez wszystkie osoby, które realizują wykonanie niniejszej Umowy oraz przez podwykonawców.

CLOSE
CLOSE