Wakacyjne first minute

REGULAMIN AKCJI
Wakacyjne first minute
(dalej zwany: Regulaminem)

I. OGÓLNE

Organizatorem Akcji  Zatrzymaj się po wiosenny rabat zwanej dalej Akcją, jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, ul. Zbożowej 15/47, 87-100 Toruń, zwana dalej Organizatorem.

1. Kupujący – to osoba fizyczna lub firma korzystająca z Akcji Zatrzymaj się po wiosenny rabat,  zwana dalej Kupującym.

2. Akcja i związana z tym promocyjna sprzedaż kursów odbywać się będzie w dniach wskazanych przez Organizatora lub do chwili wyczerpania miejsc na kursach, o czym Organizator poinformuje chętnych drogą elektroniczną. Organizator o dniach, w których obowiązywać będzie promocja oraz o kursach objętych promocją, będzie informował na swoim fanpage’u.

3. KURS zakupiony w Akcji objęty jest 5% rabatem.

4. Zasady promocji: Organizator w ustalonym przez siebie dniu zamieszcza na swoim profilu na Facebooku informację o promocji. Promocja polega na otrzymaniu 20% zniżki na kurs wskazany przez Organizatora w danym dniu. Promocja obowiązuje od momentu zamieszczenia informacji do godz. 23.59 tego samego dnia. W celu otrzymania zniżki należy w danym dniu zgłosić chęć uczestnictwa we wskazanym kursie na adres: maszyna@maszynadopisania.pl. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Rabat w Akcji ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI RABATAMI tj. bonusem dla PRZYJACIELA, rabatem dla ABSOLWENTÓW, rabatem dla posiadaczy KARTY DO KULTURY, rabatem dla posiadaczy KARTY ABSOLWENTA UMK

6. Kupujący kurs z Akcji w ciągu trzech dni od zgłoszenia chęci zakupu pod adresem maszyna@maszynadopisania.pl jest zobowiązany wpłacić zadatek w wysokości 250 zł brutto na konto Organizatora.

IDEA BANK
NUMER KONTA 35 1950 0001 2006 0797 6429 0002
Zadatek jest wliczany jako część opłaty za kurs.

7. Pozostałą cześć należności za kurs Kupujący zobowiązany jest wpłacić po otrzymaniu informacji od Organizatora, że kurs odbędzie się zgodnie z planem. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie się co najmniej 5-osobowej grupy.

8. W przypadku nieodbycia się kursu z powodu niezebrania się grupy, zadatek w wysokości 200 zł zostaje zwrócony na podany przez Kupującego numer konta.

9. Jeśli Kupujący, po wpłacie zadatku, zrezygnuje z kursu, zadatek nie jest zwracany.

10. Kupujący, w razie braku miejsc na wybrany kurs zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres w ciągu 24 godzin od momentu wyboru konkretnego kursu.

11. Informacje na temat Akcji  udostępniane są na stronie internetowej www.maszynadopisania.pl, na fanpage Maszyny do Pisania.

12. Akcja trwa od 13 lipca marca  do 31 sierpnia  2017  roku lub do czasu wyczerpania miejsc na kursach.

II. POZOSTAŁE

1. Biorąc udział w Akcji, Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli poprzez działanie siły wyższej, prawidłowa realizacji akcji w terminie nie będzie możliwa.

CLOSE
CLOSE