Nie tylko dla zakochanych

REGULAMIN AKCJI
NIE TYLKO DLA ZAKOCHANYCH
(dalej zwany: Regulaminem)

I. OGÓLNE

Organizatorem Akcji NIE TYLKO DLA ZAKOCHANYCH zwanej dalej Akcją, jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, ul. Zbożowej 15/47, 87-100 Toruń, zwana dalej Organizatorem.

1. Kupujący – to osoba fizyczna lub firma korzystająca z Akcji NIE TYLKO DLA ZAKOCHANYCH zwana dalej Kupującym.

2. NIE TYLKO DLA ZAKOCHANYCH i związana z tym promocyjna sprzedaż kursów zaczyna się dnia 8 lutego 2016 r. i kończy się dnia 14 lutego 2016 r. lub do chwili wyczerpania miejsc na kursach o czym Organizator poinformuje chętnych drogą elektroniczną.

3. KURS zakupiony w akcji NIE TYLKO DLA ZAKOCHANYCH objęty jest 10% rabatem.

4. Rabat w akcji NIE TYLKO DLA ZAKOCHANYCH może wynieść do 30% (10% akcja walentynkowa + 10% kontynuacja nauki w Maszynie do Pisania + 10% bonus za przyjaciela – za nowego kursanta)  Akcja NIE TYLKO DLA ZAKOCHANYCH nie sumuje się z rabatem karty absolwenta UMK oraz z rabatem “PODARUJ KURS W ŚWIĄTECZNYM PREZENCIE”.

5. Kursy objęte akcją to:

PODSTAWY PISANIA (Warszawa)

PODSTAWY PISANIA (Wrocław)

PODSTAWY PISANIA (Trójmiasto – Rumia)

PISANIE DLA ZAAWANSOWANYCH (Warszawa)

REPORTAŻ (Warszawa)

TRENING KREATYWNOŚCI : STORYTELLING praca nad kluczowymi elementami budowania narracji. (Warszawa)

STORYTELLING (Poznań)

WARTO MIEĆ WŁASNE ZDANIE – KURS PISARSKI DLA MŁODZIEŻY (Warszawa)

POWIEŚĆ KRYMINALNA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (Warszawa)

DRUGA STRONA KRYMINALNEJ FIKCJI (Piła)

WARSZTATY DRAMATOPISARSKIE (Warszawa)

STORYTELLING: JAK MÓWIĆ O SOBIE DOBRZE? (Warszawa)

1. Kupujący kurs z oferty zamieszczonej na stronie www.maszynadopisania.pl, wymienionej w pkt.5 niniejszego regulaminu w ciągu dwóch dni od zgłoszenia chęci zakupu pod adresem maszyna@maszynadopisania.pl jest obowiązany wpłacić zadatek w wysokości 300 zł brutto na konto Organizatora.

IDEA BANK
NUMER KONTA 35 1950 0001 2006 0797 6429 0002
Zadatek jest wliczany jako część opłaty za kurs.

2. Kupujący po wpłacie zadatku na wybrany kurs z pkt. 6 otrzyma pod wskazany adres e-mail zaproszenie gotowe do wydruku z imieniem i nazwiskiem Obdarowanej/Obdarowanego lub dla samego siebie.

3. Pozostałą cześć należności za kurs Kupujący zobowiązany jest wpłacić po otrzymaniu informacji od Organizatora, że kurs odbędzie się zgodnie z planem, najpóźniej tydzień przed planowym rozpoczęciem kursu.

4. W przypadku nieodbycia się kursu z winy Organizatora zadatek w wysokości 300 zł zostaje zwrócony na podany przez Kupującego numer konta lub Kupujący ma możliwość wybrania innego kursu z oferty Maszyny do końca 2016 roku.

5. Jeśli Kupujący po wpłacie zadatku zrezygnuje z kursu, zadatek nie jest zwracany.

6. Kupujący, w razie braku miejsc na wybrany kurs zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres w ciągu 24 godzin od momentu wyboru konkretnego kursu.

7. Informacje na temat Akcji NIE TYLKO DLA ZAKOCHANYCH udostępniane są na stronie internetowej www.maszynadopisania.pl, na fanpage Maszyny do Pisania.

II. POZOSTAŁE

1. Biorąc udział w Akcji, Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli wskutek działania siły wyższej prawidłowa realizacji akcji w terminie nie będzie możliwa.

CLOSE
CLOSE