Regulamin akcji dla tych, którzy kochają pisać

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji “Dla tych, którzy kochają pisać” (zwanej dalej Akcją), jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, przy ul. Zbożowej 15/47, zwana dalej Organizatorem.
2. Kupujący – to osoba fizyczna lub firma korzystająca z Akcji (zwana dalej Kupującym).
3. Akcja i związana z tym promocyjna sprzedaż kursów rozpoczyna się 11 lutego 2020 r. i kończy się dnia 15 lutego 2020 r. o godzinie 23:59 lub do chwili wyczerpania miejsc na kursach, o czym Organizator poinformuje chętnych do zakupu drogą elektroniczną.
4. KURSY kupione w Akcji objęte są rabatami w wysokości:
15% (słownie: piętnaście procent)
5. Rabat w Akcji nie sumuje się z obowiązującymi rabatami, czyli: ze zniżką dla Absolwentów Maszyny do Pisania, z Bonusem dla Przyjaciela, z Kartą do Kultury lub Kartą Absolwenta UMK.
6. Kupujący kurs w Akcji wymieniony w pkt. 6 niniejszego regulaminu, w ciągu 3 dni od zgłoszenia chęci zakupu na adres maszyna@maszynadopisania.pl, zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 300 zł brutto. Jeśli kurs ma się rozpocząć wcześniej niż 14 dni od dnia zakupu kursu, Kupujący jest zobowiązany wpłacić co najmniej 50% wartości kursu.
Dane do wpłaty:
IDEA BANK
NUMER KONTA
35 1950 0001 2006 0797 6429 0002
Maszyna do Pisania
87-100 Toruń
ul. Zbożowa 15/47
tytułem: zadatek na kurs…..(nazwę kursu)
Zadatek jest wliczany jako część opłaty za kurs.

8. Pozostałą część należności za kurs Kupujący zobowiązany jest wpłacić zgodnie z Regulaminem kursów: https://www.maszynadopisania.pl/regulamin-kursow/ (pkt. 22-24)
9. W przypadku nieodbycia się kursu z powodu niezebrania się grupy na wybrany kurs, zadatek w wysokości 300 zł zostaje zwrócony na podany przez Kupującego numer konta.
10. Jeśli Kupujący po wpłacie zadatku zrezygnuje zadatek nie jest zwracany.
11. Rabat dotyczy kursów dostępnych w ofercie Maszyny do Pisania na stronie https://www.maszynadopisania.pl/kursy-pisarskie/, na które są wolne miejsca
16. Informacje na temat Akcji udostępniane są na stronie internetowej www.maszynadopisania.pl oraz na fanpage’u Maszyny do Pisania https://www.facebook.com/MaszynaDoPisaniaPl
II. POZOSTAŁE

1. Biorąc udział w Akcji, Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli wskutek działania siły wyższej prawidłowa realizacji akcji w terminie nie będzie możliwa.
4. Na wszystkie pytanie odpowiadamy mailem, prosimy o kontakt: maszyna@maszynadopisania.pl
Jeśli w ciągu 48 h nie otrzymasz odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny 697 301 804.
III. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Kostrzewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania”, ul. Zbożowa 15/47, 87-100 Toruń, NIP 764 179 43 45
2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług określonych niniejszym regulaminem oraz w innych celach, które wynikają z obowiązujących przepisów (np. sporządzenie dokumentacji podatkowej, procesy reklamacyjne) oraz w usprawiedliwionych celach Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania, zgodnie z informacją na stronie https://www.maszynadopisania.pl/polityka-prywatnosci/
3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji usług.
4. W ramach realizacji usług, dane osobowe Nabywcy zostaną ujawnione podmiotom, które świadczą usługi dla lub w imieniu Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania. W tym wypadku będą to np. wykonawcy oraz dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia technicznego tych systemów. Podmioty te, zostaną zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie według wyraźnych wytycznych oraz do zachowania ich poufności.
5. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, do przedawnienia roszczeń związanych usługami świadczonymi na podstawie niniejszego regulaminu oraz ewentualnych reklamacji.
6. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz do kontroli ich przetwarzania czy żądania wstrzymania ich przetwarzania, ich usunięcia lub przeniesienia ich usunięcia lub przeniesienia jak również do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
7. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, Nabywca może skontaktować się z administratorem danych osobowych, pod adresem maszyna@maszynadopisania.pl
8. Nabywca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

CLOSE
CLOSE