Regulamin akcji “U nas mikołajki trwają cały weekend”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji “U nas mikołajki trwają cały weekend” (zwanej dalej Akcją), jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, przy ul. Zbożowej 15/47, zwana dalej Organizatorem.

2. Kupujący – to osoba fizyczna lub firma korzystająca z Akcji (zwana dalej Kupującym).

3. Akcja i związana z tym promocyjna sprzedaż kursów rozpoczyna się 6 grudnia 2019 r. i kończy się dnia 8 grudnia 2019 r.o godzinie 23:59 lub do chwili wyczerpania miejsc na kursach, o czym Organizator poinformuje chętnych do zakupu drogą elektroniczną.

4. KURSY kupione w Akcji objęte są rabatami w wysokości:
10% (słownie: dziesięć procent) – rabat dla nowych Kursantów
15% (słownie: piętnaście procent) – rabat dla Absolwentów Maszyny do Pisania.

5. Rabat w Akcji nie sumuje się z obowiązującymi rabatami, czyli: ze zniżką dla Absolwentów Maszyny do Pisania, z Bonusem dla Przyjaciela, z Kartą do Kultury lub Kartą Absolwenta UMK.

6. Kupujący kurs w Akcji wymieniony w pkt. 6 niniejszego regulaminu, w ciągu 3 dni od zgłoszenia chęci zakupu na adres maszyna@maszynadopisania.pl, zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 300 zł brutto.

Dane do wpłaty:
IDEA BANK
NUMER KONTA
35 1950 0001 2006 0797 6429 0002
Maszyna do Pisania
87-100 Toruń
ul. Zbożowa 15/47
tytułem: zadatek na kurs…..(nazwę kursu)
Zadatek jest wliczany jako część opłaty za kurs.

7. Kupujący, po wpłacie zadatku na wybrany kurs, podaniu danych do zaproszenia w ciągu 2 dni roboczych otrzyma, pod wskazany adres e-mail, zaproszenie świąteczne w formie elektronicznej gotowe do wydruku z imieniem i nazwiskiem Obdarowanej/Obdarowanego (możliwe jest wpisanie dedykacji).

8. Pozostałą część należności za kurs Kupujący zobowiązany jest wpłacić po otrzymaniu informacji od Organizatora, że kurs odbędzie się zgodnie z planem, najpóźniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem kursu.

9. W przypadku nieodbycia się kursu z powodu niezebrania się grupy na wybrany kurs, zadatek w wysokości 300 zł zostaje zwrócony na podany przez Kupującego numer konta.

10. Jeśli Kupujący po wpłacie zadatku zrezygnuje z kursu po 30 grudnia 2019 r., zadatek nie jest zwracany.

11. Zaproszenie na kurs dotyczy kursów odbywających się w 2020 roku.

12. Akcja obejmuje również zaproszenia OPEN. Zaproszenie OPEN oznacza możliwość wskazania przez Obdarowanego kursu, w którym chciałby wziąć udział. Wyboru należy dokonać do dnia 31 grudnia 2019 roku.

13. Kupujący lub Obdarowany w razie braku miejsc na wybrany kurs zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres. Wolne miejsca można sprawdzić pod numerem telefonu +48 697 301 804.

14. Kupujący ma prawo do oddania prezentu do dnia 30 grudnia 2019 r. W tym celu należy przesłać informację o rezygnacji pod adres: maszyna@maszynadopisania.pl do dnia 30 grudnia 2019 do godz. 0:00. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu zapłaconego zadatku.

15. Kupujący ma zagwarantowaną cenę zakupu kursu obowiązującą do końca 2019 roku, nie dotyczą go podwyżki cen kursów od 1 stycznia 2020 r.

16. Informacje na temat Akcji udostępniane są na stronie internetowej www.maszynadopisania.pl oraz na fanpage’u Maszyny do Pisania https://www.facebook.com/MaszynaDoPisaniaPl

II. POZOSTAŁE

1. Biorąc udział w Akcji, Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli wskutek działania siły wyższej prawidłowa realizacji akcji w terminie nie będzie możliwa.

4. Na wszystkie pytanie odpowiadamy mailem, prosimy o kontakt: maszyna@maszynadopisania.pl
Jeśli w ciągu 48 h nie otrzymasz odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny 697 301 804.

III. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Kostrzewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania”, ul. Zbożowa 15/47, 87-100 Toruń, NIP 764 179 43 45

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług określonych niniejszym regulaminem oraz w innych celach, które wynikają z obowiązujących przepisów (np. sporządzenie dokumentacji podatkowej, procesy reklamacyjne) oraz w usprawiedliwionych celach Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania, zgodnie z informacją na stronie https://www.maszynadopisania.pl/polityka-prywatnosci/

3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji usług.

4. W ramach realizacji usług, dane osobowe Nabywcy zostaną ujawnione podmiotom, które świadczą usługi dla lub w imieniu Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania. W tym wypadku będą to np. wykonawcy oraz dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia technicznego tych systemów. Podmioty te, zostaną zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie według wyraźnych wytycznych oraz do zachowania ich poufności.

5. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, do przedawnienia roszczeń związanych usługami świadczonymi na podstawie niniejszego regulaminu oraz ewentualnych reklamacji.

6. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz do kontroli ich przetwarzania czy żądania wstrzymania ich przetwarzania, ich usunięcia lub przeniesienia ich usunięcia lub przeniesienia jak również do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

7. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, Nabywca może skontaktować się z administratorem danych osobowych, pod adresem maszyna@maszynadopisania.pl

8. Nabywca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

CLOSE
CLOSE