Weekend rabatów

I. OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji Weekend rabatów (zwanej dalej Akcją), jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, przy ul. Zbożowej 15/47,  zwana dalej Organizatorem.

2. Kupujący – to osoba fizyczna lub firma korzystająca z Akcji  (zwana dalej Kupującym).

3. Akcja  i związana z tym promocyjna sprzedaż kursów rozpoczyna się  13 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00 i kończy dnia 15 kwietnia 2018 r. o godzinie 23:59 lub do chwili wyczerpania miejsc na kursach, o czym Organizator poinformuje chętnych drogą elektroniczną.

4. KURS kupiony w Akcji  objęty jest rabatem w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent).

5. Rabat w Akcji  nie sumuje się z innymi obowiązującymi rabatami, czyli: ze zniżką dla Absolwentów Maszyny do Pisania, z Bonusem dla Przyjaciela, z Kartą do Kultury  lub Kartą Absolwenta UMK.

6. Kursy objęte Akcją to:

WARSZAWA
Podstawy pisania poziom I, kurs od 10 maja 2018 r. do 7 czerwca 2018 r., w godz. 9:00 – 13:15 – prowadzenie Alina Krzywiec

GDAŃSK
Storytelling. Krótka opowieść w tekście blogowym i reklamowym, kurs od 21 kwietnia 2018 r. do 19 maja 2018 r., w godz. od 11:00 do 14:15 – prowadzenie Joanna Wrycza – Bekier

POZNAŃ
Podstawy pisania poziom I, kurs od 15 maja 2018 r. do 5 czerwca 2018 r., w godz. od 18:00 do 21:15 – prowadzenie Joanna Opiat – Bojarska

7. Kupujący kurs w Akcji wymieniony w pkt. 6 niniejszego regulaminu, w ciągu 5 dni od zgłoszenia chęci zakupu na adres  maszyna@maszynadopisania.pl, zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 250 zł brutto.

Dane do wpłaty:

IDEA BANK

NUMER KONTA

35 1950 0001 2006 0797 6429 0002

Maszyna do Pisania

87-100 Toruń

ul. Zbożowa 15/47

tytułem:  zadatek na kurs…..(nazwa kursu)

Zadatek jest wliczany jako część opłaty za kurs.

8. Pozostałą część należności za kurs Kupujący zobowiązany jest wpłacić po otrzymaniu informacji od Organizatora, że kurs odbędzie się zgodnie z planem, najpóźniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem kursu.

9.  W przypadku nieodbycia się kursu z winy Organizatora, zadatek w wysokości 250 zł zostaje zwrócony na podany przez Kupującego numer konta.

10. Jeśli Kupujący po wpłacie zadatku zrezygnuje z kursu, zadatek nie jest zwracany.

11.  Informacje na temat Akcji  udostępniane są na stronie internetowej www.maszynadopisania.pl, na fanpage’u Maszyny do Pisania.

II. POZOSTAŁE

1. Biorąc udział w Akcji, Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli wskutek działania siły wyższej prawidłowa realizacji akcji w terminie nie będzie możliwa.

CLOSE
CLOSE