Regulamin akcji promocyjnej “Rabat na zszargane nerwy”

I. OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji Rabat na zszargane nerwy (zwanej dalej Akcją), jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, przy ul. Zbożowej 15/47,  zwana dalej Organizatorem.

2. Kupujący – to osoba fizyczna lub firma korzystająca z Akcji  (zwana dalej Kupującym).

3. Akcja  i związana z tym promocyjna sprzedaż kursów rozpoczyna się 28 października 2019 r. o godz. 07:00 i kończy dnia 31 października 2019 r. o godzinie 23:59 lub do chwili wyczerpania miejsc na kursach, o czym Organizator poinformuje chętnych drogą elektroniczną.

4. KURSY kupione w Akcji objęte są rabatem w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent).

5. Rabat w Akcji nie sumuje się z obowiązującymi rabatami, czyli: ze zniżką dla Absolwentów Maszyny do Pisania, z Bonusem dla Przyjaciela, z Kartą do Kultury  lub Kartą Absolwenta UMK.

6. Kursy objęte Akcją to:

WARSZAWA

Kurs reportażu – prowadzenie Marcin Kącki – RABAT 15%

Chcesz podpalić miasto? Zrób to na papierze! Kurs pisania opowiadań dla młodzieży – prowadzenie Katarzyna Michalczak – RABAT 15%

POZNAŃ

Piszemy kryminał – kurs dla początkujących – prowadzenie Piotr Bojarski – RABAT 15%

WROCŁAW

Proza dla zaawansowanych – prowadzenie Jacek Bierut – RABAT 15%

TORUŃ

Podstawy pisania – prowadzenie Robert Małecki – RABAT 15%

 

7. Kupujący kurs w Akcji wymieniony w pkt. 6 niniejszego regulaminu, w ciągu 3 dni od zgłoszenia chęci zakupu na adres  maszyna@maszynadopisania.pl, zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 250 zł brutto.

Dane do wpłaty:

IDEA BANK

NUMER KONTA

35 1950 0001 2006 0797 6429 0002

Maszyna do Pisania

87-100 Toruń

ul. Zbożowa 15/47

tytułem:  zadatek na kurs…..(nazwa kursu)

Zadatek jest wliczany jako część opłaty za kurs.

 

8. Pozostałą część należności za kurs Kupujący zobowiązany jest wpłacić po otrzymaniu informacji od Organizatora, że kurs odbędzie się zgodnie z planem, najpóźniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem kursu.

9.  W przypadku nieodbycia się kursu z winy Organizatora, zadatek w wysokości 250 zł zostaje zwrócony na podany przez Kupującego numer konta.

10. Jeśli Kupujący po wpłacie zadatku zrezygnuje z kursu, zadatek oraz wpłaty za kurs nie są zwracane.

11.  Informacje na temat Akcji  udostępniane są na stronie internetowej www.maszynadopisania.pl oraz na fanpage’u Maszyny do Pisania.

II. POZOSTAŁE

1. Biorąc udział w Akcji, Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli wskutek działania siły wyższej prawidłowa realizacji akcji w terminie nie będzie możliwa.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Zbożowej 15/47.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), marketing bezpośredni produktów własnych. Dane mogą być udostępniane partnerom handlowym oraz operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy przesyłki, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszej akcji.

9. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych ds. ochrony danych osobowych. W celu realizacji przysługujących Pani/ Panu uprawnień prosimy o informację na adres: maszyna@maszynadopisania.pl

CLOSE
CLOSE