Regulamin akcji promocyjnej “Wakacyjne rabaty na kursy pisarskie”

I. OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji Wakacyjne rabaty na kursy pisarskie (zwanej dalej Akcją), jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, przy ul. Zbożowej 15/47,  zwana dalej Organizatorem.

2. Kupujący – to osoba fizyczna lub firma korzystająca z Akcji  (zwana dalej Kupującym).

3. Akcja  i związana z tym promocyjna sprzedaż kursów rozpoczyna się 2 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 i kończy dnia 31 sierpnia 2019 r. o godzinie 23:59 lub do chwili wyczerpania miejsc na kursach, o czym Organizator poinformuje chętnych drogą elektroniczną.

4. KURSY kupione w Akcji objęte są rabatami w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent), 15% (słownie: piętnaście procent), 20% (słownie: dwadzieścia procent).

5. Rabat w Akcji nie sumuje się z obowiązującymi rabatami, czyli: ze zniżką dla Absolwentów Maszyny do Pisania, z Bonusem dla Przyjaciela, z Kartą do Kultury  lub Kartą Absolwenta UMK.

6. Kursy objęte Akcją to:

WARSZAWA

Podstawy pisania, prowadzenie Izabela Szylko – kurs (od 15 października i od 16 listopada) – RABAT 10%

Felieton, literackie pole walki, prowadzenie Sylwia Chutnik – RABAT 10%

Kurs reportażu, prowadzenie Marcin Kącki – RABAT 15%

Kryminał, sensacja, thriller – warsztaty literackie dla zaawansowanych, prowadzenie Izabela Szylko – RABAT 10%

Weekendowy kurs pisania prozy dziecięcej, prowadzenie Agnieszka Urbańska – RABAT 10%

Jak kłamać jeszcze lepiej i skuteczniej, czyli zaawansowany kurs pisania opowiadania kryminalnego, prowadzenie Marta Guzowska – RABAT 15%

Chcesz podpalić miasto? Zrób to na papierze! Kurs pisania opowiadań dla młodzieży, prowadzenie Katarzyna Michalczak – RABAT 20%

KreatyWWWne pisanie, czyli jak tworzyć ciekawe i angażujące treści do Internetu, prowadzenie Patrycja Grzelczak – RABAT 10%

 

GDAŃSK

Podstawy pisania, prowadzenie Małgorzata Warda – RABAT 10%

 

POZNAŃ

Podstawy pisania , prowadzenie Joanna Opiat – Bojarska – RABAT 10%

Kurs prozatorski poziom II (dla średniozaawansowanych), prowadzenie Piotr Bojarski – RABAT 20%

Warsztaty konstruowania powieści, prowadzenie Joanna Opiat – Bojarska – RABAT 10%

 

WROCŁAW

Podstawy pisania, prowadzenie Marta Mizuro – RABAT 15%

Proza dla zaawansowanych, prowadzenie Jacek Bierut – RABAT 15%

Od baśni do powieści detektywistycznej, czyli jak pisać dla dzieci, prowadzenie Agnieszka Urbańska – RABAT 20%

 

TORUŃ

Podstawy pisania, prowadzenie Robert Małecki – RABAT 10%

Kurs pisania dla średniozaawansowanych, prowadzenie Robert Małecki – RABAT 10%

 

7. Kupujący kurs w Akcji wymieniony w pkt. 6 niniejszego regulaminu, w ciągu 3 dni od zgłoszenia chęci zakupu na adres  maszyna@maszynadopisania.pl, zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 250 zł brutto.

Dane do wpłaty:

IDEA BANK

NUMER KONTA

35 1950 0001 2006 0797 6429 0002

Maszyna do Pisania

87-100 Toruń

ul. Zbożowa 15/47

tytułem:  zadatek na kurs…..(nazwa kursu)

Zadatek jest wliczany jako część opłaty za kurs.

 

9. Pozostałą część należności za kurs Kupujący zobowiązany jest wpłacić po otrzymaniu informacji od Organizatora, że kurs odbędzie się zgodnie z planem, najpóźniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem kursu.

10.  W przypadku nieodbycia się kursu z winy Organizatora, zadatek w wysokości 250 zł zostaje zwrócony na podany przez Kupującego numer konta.

11. Jeśli Kupujący po wpłacie zadatku zrezygnuje z kursu, zadatek oraz wpłaty za kurs nie są zwracane.

12.  Informacje na temat Akcji  udostępniane są na stronie internetowej www.maszynadopisania.pl, na fanpage’u Maszyny do Pisania.

II. POZOSTAŁE

1. Biorąc udział w Akcji, Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli wskutek działania siły wyższej prawidłowa realizacji akcji w terminie nie będzie możliwa.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Zbożowej 15/47.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), marketing bezpośredni produktów własnych. Dane mogą być udostępniane partnerom handlowym oraz operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy przesyłki, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszej akcji.

9. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych ds. ochrony danych osobowych. W celu realizacji przysługujących Pani/ Panu uprawnień prosimy o informację na adres: maszyna@maszynadopisania.pl

FreshMail.pl